ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

ΠΙΣΩ

Εκδότης

Φίλτρα
Εικόνες και εικονογραφία. Πενήντα μελετήματα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 45,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Byzantine city in the sixth century. Literary Images and Historical Reality

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 40,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Georgios Pachymeres, Philosophia, Book 5, Commentary in Aristotle’s Meteorologica. Βιβλίον πέμπτον, τῶν μετεωρικῶν. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,51€ 28,41€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Georgios Pachymeres, Philosophia, Buch 6, Kommentar zu De partibus animalium des Aristoteles. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Γεώργιος Παχυμέρης. Φιλοσοφία, Βιβλίον ἑνδέκατον, Τὰ Ἠθικά, ἤτοι τὰ Νικομάχεια. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Georgios Pachymeres, Philosophia, Buch 10, Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Manuel D'Art Byzantin Tome Premier & Tome Second

Τιμή βιβλιοπωλείου: 160,00€ 128,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Theodoros of Smyrna, Epitome of nature and natural principles according to the ancients. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Μαγικὰ λόγια τῶν ἀπὸ Ζωροάστρου μάγων. Γεωργίου Γεμιστοῦ Πλήθωνος Ἐξήγησις εἰς τὰ αὐτὰ λόγια

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ἀνωνύμου, Φιλοσοφικὰ Σύμμεικτα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Στις απαρχές του θαλάσσιου κράτους της Βενετίας. Κορώνη και Μεθώνη, 1204-1209

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,00€ 13,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οι αιχμάλωτοι ως παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης (4ος-10ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 27,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Εις μνήμην Κ. Αμάντου 1874-1960

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Ιστορίαν. Το τέλος του αρχαίου κόσμου και η αρχή του Μεσαίωνος

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους. 867-1204 μ.Χ. Τόμος Δεύτερος

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζάντιο. Τα χίλια χρόνια που θέλουν να ξεχάσουμε

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€ 21,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή αυτοκρατορία. Νεότερος Ελληνισμός τόμος Β'

Τιμή βιβλιοπωλείου: 44,52€ 35,62€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή Ιστορία 324-1453

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€ 16,96€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζάντιο. Το απόγειο

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 25,20€

Μη διαθέσιμο
Βυζάντιο. Επίτομη ιστορία

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζάντιο. Οι πρώτοι αιώνες

Τιμή βιβλιοπωλείου: 23,00€ 20,70€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή Ιστορία 324-1071

Τιμή βιβλιοπωλείου: 22,26€ 17,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οικονομικές ιδέες στο Βυζάντιο τον 12ο αιώνα. Οι περί οικονομίας απόψεις του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης

Τιμή βιβλιοπωλείου: 34,00€ 30,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Documenta veneta Coroni & Methoni rogata pars secunda - Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης μέρος δεύτερο

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 22,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Documenta Veneta Coroni & Methoni Rogata pars prima. Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης μέρος πρώτο

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,40€ 23,76€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Χειρόγραφη πρόθεση του 18ου αιώνα από τη Μονή της Κοσίνιτσας ('Η Εικοσιφοίνισσας)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 32,00€ 28,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
100 years of Greek-Polish relations. A historical and cultural path

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,00€ 8,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ο μοναχισμός στην Πελοπόννησο 4ος-15ος αι.

Τιμή βιβλιοπωλείου: 34,00€ 30,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Το Βυζάντιο χωρίς λάμψη. Τα ταπεινά αντικείμενα και η χρήση τους στον καθημερινό βίο των βυζαντινών

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Φορολογία και φορολογική απαλλαγή στο Βυζάντιο (Θ'-ΙΑ΄αι.) - Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe s.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,30€ 23,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ανοχή και καταστολή στους μέσους χρόνους

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 27,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η αυτοκρατορία σε κρίση (;) Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα (1025-1081)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 34,00€ 30,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος-19ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 22,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οι ναυτικές πολιτείες της Ιταλίας: Αμάλφη, Πίζα, Γένουα, Βενετία και η Ανατολική Μεσόγειος

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 25,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Το Βυζάντιο και η Ρωσία του Κιέβου (882-1240)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 16,00€ 12,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ο πόλεμος στον Δυτικό Ελλαδικό χώρο κατά τον ύστερο Μεσαίωνα (13ος-15ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 38,00€ 34,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Μονεμβάσιος οίνος-Μονεβασ(ι)ά-Malvasia

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατάλογος των εντύπων (15ος-19ος αι.) Α' 1479-1800

Τιμή βιβλιοπωλείου: 14,00€ 11,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχείο Πρωτάτου. Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,60€ 9,54€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχείο της Ι.Μ. Ξηροποτάμου. Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,60€ 8,48€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ο Άθως στους 14ο-16ο αιώνες

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,40€ 23,76€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχείο της Ι.Μ. Χιλανδαρίου. Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 38,00€ 30,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχείο της Ι.Μ. Εσφιγμένου. Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 25,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχείο της Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Επιτομές εγγράφων, 1010-1800

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 20,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Δέκα Τουρκικά έγγραφα για την Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,40€ 23,76€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ανδρέας Αμάραντος Νοταριακές Πράξεις. Αράκλι Κεφαλονιάς (1548-1562)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,50€ 18,45€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Το Βυζαντινό Κράτος

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€ 21,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή ιστορία Α' 324-610

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€ 21,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή ιστορία Β' 1 610-867

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€ 21,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή ιστορία Β' 2 867-1081

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€ 21,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή ιστορία Γ' 1 1081-1204

Τιμή βιβλιοπωλείου: 33,92€ 27,14€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή αυτοκρατορία νεότερος Ελληνισμός Τόμος Α'

Τιμή βιβλιοπωλείου: 44,73€ 35,78€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες