Θεωρία λογοτεχνίας - Γλωσσολογία

Ρομαντισμός - Ρεαλισμός - Μοντερνισμός
Ρομαντισμός - Ρεαλισμός - Μοντερνισμός

Price:   €9.00

Προσθήκη στο καλάθι:         
Details:

Συγγραφέας: W. Preisendanz

Μετάφραση: Χρυσογέλου Κατσή  Άννα

Έτος: 1990

Σελίδες: 132

ISBN: 960-7262-09-3

 

Περιγραφή του βιβλίου:

Η σχέση Λογοτεχνίας καί Πραγματικότητας άποτελει ένα θεμε­λιώδες πρόβλημα της Λογοτεχνίας. Το άξίωμα ars imitatur naturam προσδιορίζει έν πολλοίς τή σχέση αύτή, το έρώτημα όμως είναι σέ ποιό βαθμό καί μέ ποιόν τρόπο πραγματοποιείται η Μί­μηση αύτή. Ήδη άπό τά μέσα του 18ου αΙώνα στή Γερμανία μέ τόν δρο Φύση ύποδηλώνεται όχι τόσο ή natura naturata, όσο η natura naturans καί μέ τή Μίμηση δέν έννοέιται τώρα πιά ή άναπαραγωγή (τό Αντίγραφο) του φύσει ύπάρχοντος, άλλά δια­μορφώνεται σιγά-σιγά ή άντίληψη ότι στό λογοτεχνικό έργο δέν ύπάρχει μόνο μίμηση της Φύσης, άλλά καί καταγραφή της δη­μιουργικής δύναμης του άνθρώπου καθώς καί του στοχασμού του πάνω σ’ αύτή τή δύναμη. Μιά τέτοια πορεία θά όδηγήσει στούς μεγάλους Γερμανούς ρομαντικούς, γιά τούς όποιους ή Λογοτεχνία φθάνει στό σημέϊο νά άποτελει άλληγορία ένός Άνεκφράστου.

Ό Ρεαλισμός, διαλεκτική έννοια κατά βάση πού έμφανίστηκε στόν τομέα της Λογοτεχνίας γύρω στά 1850, θά άναγκαστέί άπό τή φύση των πραγμάτων νά διερωτηθέϊ, αν ή Λογοτεχνία είναι άπλώς καί μόνον άντανάκλαση της συνείδησης ή είναι κυρίως κριτική, έλεγχος καί άντίθεση στή διαμόρφωση τής συνείδησης πού συντελείται σ’ άλλους τομείς του έπιστητοΰ.

Ό Μοντερνισμός μίλησε γιά Λογοτεχνία πού άπεικονίζει τή δυναμική τού άπραγματοποιήτου καί τήν άνάγκη δημιουργίας νέων μορφών γιά τή νέα γνώση. Ή Λογοτεχνία γίνεται πλέον άντιληπτή ώς «αίσθηση τού Μέλλοντος» καί δχι ώς άλληγορική άπεικόνιση ένός Άνεκφράστου. Τώρα πιά δέ γίνεται λόγος γιά μουσικές άρχές πού διέπουν τή Λογοτεχνία, άλλά γιά «μουσικοποιημένο σύμπαν» στό λογοτεχνικό έργο.

Αξιολογήσεις: 0

Το προϊόν προστέθηκε στον κατάλογο στις Τρίτη 16 Ιούλιος, 2013.

Το καλάθι αγορών είναι άδειο.
Ενεργοί χρήστες
Υπάρχουν: 3 Επισκέπτες ενεργός(οί).